Η ίδρυση υποκαταστήματος αλλοδαπής στην Ελλάδα

Η ίδρυση υποκαταστήματος αλλοδαπής στην Ελλάδα προσφέρει υπό προϋποθέσεις μεγάλες φορολογικές απαλλαγές καθώς

Γειτονικές  χώρες προσφέρουν πλεονεκτήματα και χαμηλή φορολογία 10%-12%

Για την ίδρυση χρειάζονται τα εξής δικαιολογητικά :

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

1. Απόφαση της αλλοδαπής εταιρείας για ίδρυση υποκαταστήματος στην Ελλάδα προσδιορίζοντας τον σκοπό, την έδρα και την επωνυμία του υποκαταστήματος
2. Καταστατικό της αλλοδαπής εταιρείας, όπως ισχύει κατά την χρονική περίοδο της αίτησης με θεώρηση από την αρμόδια αρχή της έδρας της
3. Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της χώρας της έδρας της ότι η εταιρεία δε διαλύθηκε ούτε ανακλήθηκε η άδεια σύστασής της
4. Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής για την έδρα της αλλοδαπής εταιρείας και για τα πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρεία στην έδρα της
5. Τον αριθμό μητρώου καταχωρήσεως της εταιρείας στην έδρα της. Εξαιρούνται οι εταιρείες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που το δίκαιο της χώρας τους δεν προβλέπει την καταχώρηση σε μητρώο.
6. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής για το καταβλημένο κεφάλαιο της αλλοδαπής εταιρείας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την έγκριση εγκατάστασης στην Ελλάδα υποκαταστήματος αλλοδαπής ΕΠΕ ή ΑΕ εκτός χωρών Ε.Ε. το ελάχιστο Κεφάλαιο της μητρικής εταιρείας πρέπει να είναι απαραίτητα ίσο με το ελάχιστο προβλεπόμενο κεφάλαιο για όμοιου Νομικού τύπου Ελληνικών Εταιρειών.

7. Συμβολαιογραφική ή Προξενική πράξη διορισμού, νομίμου εκπροσώπου, πληρεξουσίου αντιπροσώπου και αντίκλητου του υποκαταστήματος της εταιρείας στην Ελλάδα, που μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο νόμιμος εκπρόσωπος, πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος, που θα οριστεί θα διαμένει στην Ελλάδα και θα είναι κάτοχος ελληνικού Αριθμού Φορολογικού Μητρώου ΑΦΜ  πρέπει να υποβάλλει:

α)Αν πρόκειται για υπήκοο κράτους της Ε.Ε.: ακριβές αντ/φο Αστυνομικής Ταυτότητας/ Διαβατηρίου ή

β)Αν πρόκειται για υπήκοο κράτους εκτός Ε.Ε.: ακριβές αντ/φο Άδειας Διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας ή Άδειας Διαμονής ως διαχειριστής ΕΠΕ και ως Νόμιμος εκπρόσωπος ή μέλος ΔΣ ΑΕ.

8. Βεβαίωση ΕΚ για την προέγκριση της Επωνυμίας ή/και του Διακριτικού Τίτλου του υποκαταστήματος (καταβάλλεται τέλος 10,00 €)
9. Αίτηση (συμπλήρωση του παρόντος εντύπου) που υπογράφεται ενώπιον της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, είτε από το διορισθέντα πληρεξούσιο αντιπρόσωπο και αντίκλητο, είτε από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του (με απλή εξουσιοδότηση, στην οποία είναι θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του).
10.  Έντυπο Μ3 (του υποκαταστήματος) προς έλεγχο.

 

Η επιλογή νομικής μορφής εταιρείας που θα διαχειρίζεται το υποκατάστημα είναι ένα άλλο κομμάτι που πρέπει να προσέξουμε

Ώστε να έχουμε το μικρότερο δυνατό κόστος με τα μεγαλύτερα οφέλη επαγγελματικού κινδύνου.

Προτείνεται η νομική μορφή της ΙΚΕ καθώς τα πλεονεκτήματα είναι σαφώς περισσότερα από τις άλλες νομικές μορφές

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ :

Δεν απαιτείται ελάχιστο ποσό αρχικού κεφαλαίου. Μια ΙΚΕ μπορεί να συσταθεί με ελάχιστο δυνατό κεφάλαιο ένα 1 ευρώ.

  • Γρήγορη σύσταση μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης
  • Το καταστατικό της εταιρείας μπορεί να συνταχθεί και με ιδιωτικό έγγραφο
  • Για τους εταίρους της Ι.Κ.Ε η ασφάλιση είναι προαιρετική, ενώ ασφαλίζεται υποχρεωτικά μόνο ο διαχειριστής της ΙΚΕ.
  • Δεν απαιτείται ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο (μόλις 1 ευρω)
  • Δεν υπάρχει ευθύνη των εταίρων ως προς τρίτους
  • ΜΟΝΟ ο διαχειριστής ευθήνεται για με την προσωπική του περιουσία ως προς τον ΕΦΚΑ και το δημόσιο
  • Σε κέρδη πάνω από 50.000 ευρώ,έχουμε σαφώς μικρότερη φορολογία

Περίσσότερα :

business solution ικε

Αγ.μαρίνης 25- Ιωάννινα

2651077587-2651020401

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *